Skip to content

Акт розслідування хронічного професійного захворювання форма п-4 приклад

Скачать акт розслідування хронічного професійного захворювання форма п-4 приклад txt

Физическая культура в жизни женщины как будущей матери Разработка системы технической защиты информации типового объекта 2.

АКТ розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання 1. Дата складення ____ _ 20__ р. 2. Місце складення _. (район, місто, село). 3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ _.

_4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  8. Дата надходження повідомлення про наявність професійного захворювання до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби _____ _ 20__ р. - скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4 (далі - акт форми П-4) згідно з додатком 15, у якому відобразити заходи щодо запобігання розвиткові професійного захворювання та забезпечення нормалізації умов праці, а також установити осіб, які не виконали відповідні вимоги законодавства про охорону праці і про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

У разі коли роботодавець або інші члени комісії відмовляються підписати акт форми П-4, складається відповідний акт, який є невід'ємною частиною акта форми П слідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, в якому пропонуються заходи з нормалізації умов праці, а також зазнача- ються особи, які не виконали відповідних вимог законодавства про охо- рону праці і про забезпечення санітарного та епідеміологічного благопо- луччя населення.

Акт за формою П-4 затверджує головний державний санітарний лі- кар області (міста, району).  Примірник акта форми П-4 надсилається також установі державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, для аналізу і контролю за виконанням заходів. На підставі цього акта склада- ється карта форми П-5, яка зберігається протягом 45 років у цій установі та МОЗ.

FAQ. Гарантии. Форма заказа работы. Узнать цену дипломной или курсовой. Акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання. Вид материала. Документы. Подобный материал  1. Дата складення ___ _ 20__ р.

2. Місце складення _район, місто, село). 3. Найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ _ _. 4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. до Порядку. Форма П ЗАТВЕРДЖУЮ. _ (посада санітарного лікаря). _ (підпис) (ініціали та прізвище). _ 20__ р. М.п. Акт. розслідування хронічного професійного захворювання. 1.

Дата складення _ 20_ р.  4. Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: реєстраційний номер страхувальника _. дата реєстрації _. Test your JavaScript, CSS, HTML or CoffeeScript online with JSFiddle code editor. Усі вперше виявлені випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь (далі — професійні захворювання) підлягають розслідуванню. Професійний характер захворювання визначається експертною комісією у складі спеціалістів лікувально-профілактичного закладу, якому надано таке право МОЗ.  Акт розслідування причин професійного захворювання (за формою П-4) складається комісією з розслідування у шести примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та надсилається роботодавцем хворому, лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує це підприємство, робочому органу виконавчої дирекції Фонду та профспілковій організації, членом якої є хворий.

Комісія розслідує обставини і причини професійного захворювання та складає акт розслідування за формою П-4, в якому зазначає заходи щодо запобігання розвиткові професійного захворювання, забезпечення нормалізації умов праці, а також установлює осіб, які не виконали відповідні вимоги законодавства з охорони праці. Акт розслідування хронічного професійного захворювання (за формою П-4) складається комісією з розслідування у шести.